Product
Back
อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง NewCodie-R
TF-0947/NewCodie-R
อ่างล้างหน้า
American Standard

รายละเอียดสินค้า

อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง
W430 x L500 mm.

  • Anti-bac ผสานอยู่ในเนื้อสุขภัณฑ์ ป้องกันและยับยั้งแบคทีเลียที่เป็นอันตราย และระงับกลิ่นไม่พึงปรารถนา
  • -ราคานี้เฉพาะอ่างไม่รวมอุปกรณ์

    -บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


Gallery