Product
Back
อ่างล้างหน้าแบบขาตั้ง Active
TF-0955/0765
อ่างล้างหน้า
American Standard

รายละเอียดสินค้า

อ่างล้างหน้าแบบขาตั้ง
W480 x L535 x H851 mm.

  • Anti-bac ผสานอยู่ในเนื้อสุขภัณฑ์ ป้องกันและยับยั้งแบคทีเรียที่เป็นอันตราย และระงับกลิ่นไม่พึงประสงค์         
  • -ราคานี้เฉพาะอ่างไม่รวมอุปกรณ์

    -บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

     

Gallery