Product
Back
อ่างล้างหน้า 60 ซม. แบบขาตั้งลอย
WP-F517/F718
อ่างล้างหน้า
American Standard

รายละเอียดสินค้า

อ่างล้างหน้า 60 ซม. แบบขาตั้งลอย
W515 x L605 x H470 mm.

  • Anti-bac ผสานอยู่ในเนื้อสุขภัณฑ์ ป้องกันและยับยั้งแบคทีเลียที่เป็นอันตราย และระงับกลิ่นไม่พึงปรารถนา
  • -ราคานี้เฉพาะอ่างไม่รวมอุปกรณ์

    -บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


Gallery